TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
6 hồ sơ

Đang xử lý
0 hồ sơ

Tỉ lệ HS đúng hạn
100 (%)